Udruženje građana Sindikalni edukativni centar je volonterska, nevladina i neprofitna organizacija osnovana 2017. godine sa osnovnim ciljem sprovođenja aktivnosti usmerenih ka:

  • zaštiti i promociji svih segmenata civilnog društva i prava građana,
  • jačanju položaja i uloge organizacija civilnog društva u zaštiti osnovnih ljudskih i manjinskih prava i sloboda,
  • stvaranju boljih uslova za život i rad za sve građane,
  • obrazovanju i osposobljavanju građana da budu aktivni učesnici u procesima planiranja, usvajanja i realizacije odluka na domaćem i međunarodnom nivou,
  • svim aktivnostima od značaja za poboljšanje kvaliteta života građana u oblasti zapošljavanja, socijalne politike, neformalnog obrazovanja, kulture, sporta i mladih.

Udruženje ima šestočlani projektni tim koji čine stručnjaci različitih profila, kao i mrežu od preko 30 volontera i spoljnih saradnika iz celog regiona. Od osnivanja do danas, članovi udruženja su prošli mnogo obuka usmerenih ka izgradnji kapaciteta (pre svega, u oblasti upravljanja projektnim ciklusom), a zatim su započeli niz koraka za pripremi visokokvalitetnih ideja za projektne predloge, odgovarajući na potrebe zajednice.

Sledeći strateške prioritete udruženja, početo je sa osnivanjem tematskih odbora, a prvi koji je osnovan bio je Odbor za sport, sa trenutno 12-15 aktivnih članova. Udruženje je orijentisano ka uspostavljanju kvalitetnih partnerstava u cilju efikasnijeg zajedničkog terenskog delovanja i ima široku mrežu partnera iz regiona i šire, posebno u oblasti sporta (potpisan je Protokol o saradnji sa 7 fudbalskih klubova iz Dobojske regije u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima u fudbalu, kao i sa FK Grafičar iz Srbije i FK Pelister iz Severne Makedonije, sa istim prioritetima).

Asocijacija je 2018. godine, uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, sprovela projekat „Životni šampioni: stvaranje boljih prilika kroz sport“, koji je bio usmeren na edukaciju fudbalskih trenera koji su kasnije u svojim redovnim trenažnim aktivnostima delovati kao edukatori za decu i mlade, a rezultati ove aktivnosti korišćeni su kao podsticaj prilikom pripreme ove projektne ideje. U martu 2019. godine SEC je odobren projekat „Participativni pristupi u razvoju lokalnih strateških dokumenata sa fokusom na strategiju za sport: aktivna omladina za dalji lokalni razvoj“, usmeren na razvoj lokalne strategije za sport (podržan od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope). Sproveden je u direktnoj saradnji sa Gradom Dobojem u periodu maj-septembar 2019.