Udruženje za omladinski aktivizam CENTAR ZA AKTIVNE MLADE je nevladina, apolitična, omladinska organizacija u koju se građani dobrovoljno uključuju bez obzira na političku, nacionalnu, versku i profesionalnu pripadnost radi ostvarivanja organizovanih aktivnosti u oblastima sporta i omladine, kao i saradnje sa drugim udruženjima i organizacijama sa istim ili sličnim ciljevima na svim nivoima od opštinskog, nacionalnog do međunarodnog. Rad CENTRA ZA AKTIVNE MLADE je transparentan sa javno dostupnim statutom i drugim aktima udruženja, kao i godišnjim programom rada i izveštajima.

Ciljevi udruženja su:

  • Razvoj i promocija međunacionalnih i međunarodnih odnosa između Republike Severne Makedonije i njenih suseda kroz konkretne projekte za promociju kultura zemalja iz regiona i šire;
  • Korišćenje svih prilika i potencijala organizacije, kao i razvijanje oblika lobiranja i zagovaranja za razvoj demokratije, civilnog društva i ljudskih prava;
  • Promocija i zaštita ljudskih prava i sloboda kroz nadzor lokalnih i nacionalnih izbora, saradnja sa državnim institucijama, policijom, ombudsmanom i drugim institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda u zemlji i inostranstvu;
  • Uključivanje mladih u različite inicijative, promocija i podsticanje omladinskih inicijativa kroz različite oblike saradnje i podrške;
  • Promocija evropskih vrednosti kroz saradnju sa omladinskim i sportskim udruženjima iz evropskih zemalja koje se pripremaju za članstvo u EU;
  • Doprinos masovnosti i popularizaciji sporta kao sastavnog dela brige o ljudima i opštem fizičkom vaspitanju mladih, podizanje sportskih kvaliteta, podizanje članstva u udruženju u duhu najviših sportskih principa.

Članovi udruženja učestvuju u radu vladinih i opštinskih komisija i drugih radnih tela po pitanjima mladih i sporta.