Ujedinjena društva Balkana (USB) je neprofitna, nevladina organizacija sa sedištem u Solunu, Grčka, koja radi na polju mobilnosti mladih, učešća i podizanja svesti mladih o društvenim pitanjima. Osnovana je 2008. godine na inicijativu grupe aktivnih mladih ljudi koji su želeli da se pozabave društvenim pitanjima koja pogađaju mlade na Balkanu i u Istočnoj Evropi.

Ciljevi i vrednosti USB-a se realizuju prema potrebama društva i mladih kroz:

  • Promovisanje vrednosti neformalnog učenja, volonterizma, aktivnog građanstva i demokratije za stvaranje bolje budućnosti za evropsku omladinu;
  • Promovisanje ljudskih prava, solidarnosti i poštovanja različitosti među mladima i društvom;
  • Uključivanje manjina i migranata u omladinske aktivnosti;
  • Izgradnju zdravih mostova saradnje između zemalja Balkana i Istočne Evrope sa ostatkom Evrope.

USB je realizovao i uključio se u brojne lokalne i međunarodne aktivnosti. Koordinirao je i uspešno sproveo više od 300 međunarodnih projekata, a uključen je u više od 1500 projekata. USB je ugostio više od 3000 mladih u različitim programima zasnovanim na formalnom i neformalnom obrazovanju, nastojeći da istakne važnu ulogu iskustvenog učenja i neformalnog obrazovanja, i da uključi alate i metode neformalnog obrazovanja u redovno obrazovanje. USB je tokom poslednjih 14 godina pripremao, slao i sarađivao u pratećim aktivnostima sa više od 3000 mladih u projektima mobilnosti. Od 2009. godine ugostio je 250 volontera u dugoročnim i kratkoročnim projektima i poslao je 150 volontera u inostranstvo. Glavni zadaci projekta kroz koji prima volontere su povezani sa novim medijima, a volonteri ESC-a vode web radio, e-televiziju i e-časopis (Balkan Beats). Od 2016. godine kreirao je mrežu od 12 različitih nevladinih organizacija u gradu Solunu, gde koordinira volonterske projekte.

USB je razvio veoma raznoliko i bogato iskustvo u radu sa mladima, radeći na različitim temama koje su unapredile organizacijsku ekspertizu u obrazovanju za ljudska prava, interkulturalnom učenju, rodnim pitanjima, novim medijima, preduzetništvu, ekologiji, sportu i mnogim drugim.