Proces izvođenja istraživačke studije sastojao se od istraživačkih zadataka i pisanja istraživačkih izveštaja i nacrta studije. U početku je istraživački tim Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (od sada IFDT), koji je samostalna istraživačka jedinica u okviru Univerziteta u Beogradu, održao nekoliko internih sastanaka, kao i sastanke sa koordinatorom projekta Aleksandrom Knežević, članovima ekspertskog tima Projekta, timom i predstavnicima Univerziteta u Beogradu. Svrha ovih sastanaka je bila da se osmisli proces istraživanja i shvate svi zadaci potrebni za njegovo efikasno sprovođenje. Definisani su ključni koraci u smislu definisanja standarda, pronalaženja agencije za implementaciju sa regionalnim poljem delovanja, ugovaranja, regulisanja ugovora i plaćanja, interne podele posla među članovima istraživačkog tima.

U saradnji sa Aleksandrom Knežević i stručnim timom, IFDT je održavao redovnu komunikaciju i imao lične sastanke održane između 25. i 27. januara tokom uvodnog događaja, a drugi sastanak održan je 24. februara. Pre ovih sastanaka, istraživački tim je poslao opis dizajna istraživanja članovima stručnog tima, a zajedno su razgovarali o uzorku, uključenim zemljama, procesu odabira autora nacionalnih studija, opštim smernicama i uključenim temama i rokovima.

Cilj ovog istraživanja bio je da se izvrši detaljna analiza o tome kako fudbalski treneri vide obrazovnu i pedagošku ulogu sporta i da se identifikuju načini za jačanje ove uloge. Rezultat je pisani izveštaj na engleskom jeziku koji opisuje rezultate: desk analize, polustrukturiranih intervjua održanih sa trenerima i dve fokus grupe sa roditeljima dece koja igraju fudbal.

Svrha celokupnog istraživanja bila je da se ovi podaci koriste za kreiranje modula i Moodle kursa za trenere kao deo projekta koji je u toku. Stoga su intervjui sa trenerima bili najvažniji element istraživanja. Mladi sportisti fudbalski treneri su intervjuisani korišćenjem polustrukturisanih intervjua. Obavljeno je ukupno 20 intervjua po zemlji sa „profesionalnim“ i „amaterskim“ trenerima mlađih uzrasnih kategorija, od 11 do 15 godina.

Prvi deo istraživačkih aktivnosti sastojao se od desk analize. Cilj desk analize je bio da se dobiju detaljne informacije o zakonskom okviru koji reguliše proces treniranja i bilo kakvom postojećem stručnom/naučnom radu na tu temu na nacionalnom nivou. Desk analiza je zamišljena kao analitička, informativna i stoga korisna za dalje praćenje trenerske prakse identifikovane kroz intervjue.

Drugi, centralni deo istraživanja obuhvatio je rezultate intervjua sa fudbalskim trenerima. Intervjuisano je ukupno 100 trenera, a pre intervjua učesnici su dobili informacije o istraživanju i objašnjenje njegove anonimnosti, a oni su potpisali saglasnost. Tokom intervjua, istraživači su koristili unapred definisana pitanja kako bi dobili željene informacije od trenera. Nakon intervjua, podaci su anonimizovani, pohranjeni u audio formatu i završen je kratak izveštaj o intervjuu. Stručne i etičke aspekte istraživanja pregledao je i odobrio Etički komitet Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

U otvorenim diskusijama, treneri su govorili o svojoj percepciji pedagoške i obrazovne uloge koju fudbalski treneri trenutno imaju u životu mladih i kakva bi ona trebalo da bude. Oni su bili podstaknuti da razgovaraju o slabostima i negativnim aspektima trenutne situacije i da razmisle o tome kako se ona može poboljšati i kako bi se mogao unaprediti trenerski rad sa decom. Ovo je jedan od ključnih elemenata za uspeh celog projekta jer na osnovu analize i izveštaja stručnjaci treba da kreiraju modul i Moodle kurs koji korespondira sa obukom i namenjen je trenerima da im pomognu da unaprede svoj rad i pristup.

Treći deo istraživanja odnosio se na dve fokus grupe sa roditeljima dece koja se bave fudbalom. Svaka fokus grupa je uključivala 8 učesnika, a fokus grupe su sprovedene u svakoj zemlji nakon intervjua sa trenerima. Razgovori sa roditeljima su trajali od 45 do 60 minuta.

Istovremeno, istraživački tim je pripremio ključne dokumente koji su definisali sva relevantna pitanja u vezi sa samim istraživanjem: Okvir istraživanja, Upitnik za intervjue, Smernice za desk istraživanja, Smernice za sprovođenje intervjua i pisanje izveštaja, Smernice za fokus grupe, Registracioni upitnik i obrazac saglasnosti.

Osim što je kasnije korišćeno od strane ekspertske grupe, Finalno istraživanje sa više od 100 stranica ukupno predstavljeno je i samim fudbalskim trenerima tokom Treninga za trenere i umrežavanja u Zrenjaninu. Rezultati su predstavljeni tokom jednočasovne sesije sa oko 40 fudbalskih trenera i nekoliko članova stručnog tima na ovom skupu održanom u Hotelu Vojvodina u Zrenjaninu od 31. maja do 3. juna i naišli su na veoma pozitivnu dobrodošlicu kako stručnjaka, tako i samih trenera.

Prezentacija na sledećem linku: Life-Champions-1.6.2023-prezentacija-istraživanja-ENG